Voorbeeldbrieven

Op deze pagina vindt u een aantal voorbeeldbrieven, die u kunt downloaden en/of overnemen om als voorbeeld te gebruiken. De rode of blauwe delen moet u aanpassen aan uw eigen situatie.

Bezwaarschrift

Deze voorbeeldbrief is een bezwaar dat wordt gemaakt tegen een besluit van het college B&W. De meeste beslissingen van het college B&W zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen u bezwaar kunt aantekenen. U kunt deze voorbeeldbrief gebruiken als basis voor uw eigen bezwaarbrief, waarbij u de blauwe delen moet aanpassen aan uw eigen situatie.

U moet niet vergeten dat u binnen 6 weken na het door het college van B&W genomen besluit bezwaar moet indienen, anders overschrijdt u de wettelijke termijn. Als uw bezwaarschrift namelijk te laat wordt ingediend,  wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard ongeacht de reden of inhoud van uw bezwaar. Vergeet niet om een kopie van het ondertekende bezwaarschrift voor uw eigen administratie te maken. Wellicht moet u sowieso op enig moment overwegen om juridische ondersteuning in te schakelen; misschien voor het indienen van het bezwaarschrift zelfs. U kunt dan samen met een advocaat of een medewerker van het Juridisch Loket het bezwaarschrift opstellen. Indien u lid bent van een vakbond, kan de jurist van de vakbond u ook daarbij helpen.

Voorbeeldbrief Bezwaarschrift CRR

Nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend, wordt u uitgenodigd om voor de Commissie Bezwaar of Klachten te verschijnen. Hier kunt u uw bezwaar vervolgens toelichten en de leden van deze Commissie formuleren vervolgens een advies op dit bezwaar. Hierna besluit het College B&W op basis van dit advies op het ingediende bezwaar. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u vervolgens beroep aantekenen bij de rechtbank Limburg, maar hier zijn griffiekosten aan verbonden.

Inzage- en correctierecht

Op grond van artikel 35 en 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u uw dossier bij de afdeling WIZ inzien, en indien nodig, informatie laten verwijderen, verbeteren of aanvullen. Kijk hier voor een voorbeeldbrief: Voorbeeldbrief-Aanvraag-inzage-en-correctierecht-CRR

Niet tijdig beslissen

Op grond van artikel 4:13, lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de gemeente verplicht om binnen redelijke termijn een besluit te nemen, waarbij dat besluit in ieder geval BINNEN 8 weken na dagtekening van uw aanvraag moet zijn genomen (zie art. 4:13, lid 2 Awb). Indien de gemeente deze termijn overschrijdt en dus niet tijdig beslist, kunt u een vordering op basis van artikel 4: 17 Awb eisen. Deze dwangsom geldt alleen zolang de gemeente geen besluit heeft genomen en bestaat uit de volgende bedragen en termijnen:

  • de eerste 14 dagen ad 20 euro per dag;
  • de volgende 14 dagen ad 30 euro per dag;
  • de laatste 14 dagen ad 40 euro per dag.

Download hier de Voorbeeldbrief-vordering-niet-tijdig-beslissen-CRR.

Inzage in persoonsgegevens Suwinet

Bij het BKWI kunt u opvragen welke instanties met welk doel uw gegevens hebben geraadpleegd via Suwinet. Kijk hier voor voorbeeldbrief BKWI.