Visie

De Cliëntenraad adviseert, signaleert, analyseert en bespreekt

De Cliëntenraad praat mee over de uitvoering van de  Participatiewet en adviseert aan het College van B&W over zaken zoals:

  • toepassing en uitvoering van de relevante gemeentelijke verordeningen
  • de omgang met uitkeringsgerechtigden en minima door de ambtenaren
  • het betrekken van ambtenaren bij het uitvoeringsbeleid met betrekking tot de PW en aanverwante zaken
  • het adviseren over de relevante verordeningen
  • het signaleren van problemen en knelpunten voor de uitkeringsgerechitgden en deze aankaarten bij het College

Naar aanleiding van verhalen of ervaringen van andere mensen uit de gemeente kunnen wij bij de gemeente bepaalde problemen of klachten in het algemeen onder de aandacht brengen en bespreken. Geef daarom uw ervaringen door. Hoe meer wij horen en hoe meer wij weten, hoe meer wij voor iedereen kunnen proberen te verbeteren door het te bespreken met het College. De CRR kan niet individuele gevallen begeleiden en/of adviseren, maar als u uw verhaal aan ons doorgeeft, proberen wij u zo goed mogelijk door te verwijzen naar mensen en/of organisaties die dat wel kunnen.

Veel uitkeringsgerechtigden krijgen te maken met een onjuist beeld: alsof zij te lui te zijn om te werken, of dat zij klaplopers zijn. Maar, voor de meeste uitkeringsgerechtigden geldt deze verwijtbaarheid niet: veel mensen moeten door oorzaken buiten hun grip en schuld helaas een beroep doen op het laatste (als iemand voor geen andere uitkering in aanmerking komt, mag iemand pas een beroep doen op de bijstand) en laagste (de bijstand is qua hoogte de laagste uitkering van Nederland, want bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon) uitkering!

De Cliëntenraad Roerdalen behartigt de belangen van alle mensen die qua inkomen op, onder of tot 120% van het minimumloon zitten. Volgens de nota “De cirkel doorbroken” van de gemeente leeft in de gemeente Roerdalen bijna 1 op 10 onder deze armoedegrens; dat is 9% van de inwoners! Het gaat dan om mensen die helaas een beroep moeten doen op het allerlaatste en allerlaagste sociale vangnet in de Nederlandse samenleving: een bijstandsuitkering. Het kan gaan om mensen die na een echtscheiding zonder inkomen zitten, mensen die niet in aanmerking komen voor een Wajong- of WIA-uitkering of mensen die na het einde van de WW geen betaalde baan hebben kunnen vinden. Ook gaat het om mensen die een aanvullende bijstand krijgen, omdat zij of te weinig inkomsten uit arbeid hebben of een te lage AOW-uitkering ontvangen. Dit wordt dan aangevuld tot een bepaald minimum door middel van die bijzondere aanvullende bijstand.

Uitgangspunten

De CRR heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd waarop zij haar handelen baseert: Uitgangspunten Cliëntenraad Roerdalen.

Huishoudelijk reglement

Ook heeft de CRR de volgende uitgangspunten opgesteld, waarin nadere invulling wordt gegeven aan de verordening cliëntenparticipatie: CRR Huishoudelijk reglement

Projectvoorstel Gelukspas

In 2017 heeft de CRR het College het voorstel gedaan om een Gelukspas te introduceren, zodat iedere burger van de gemeente Roerdalen naar eigen wens en behoefte sportief en cultureel kan participeren aan het verenigingsleven. Lees hier het: Projectvoorstel Gelukspas versie 170926