Juridische informatie

Advocaat: de CRR raadt Tijsen & Saes Advocaten aan

De CRR realiseert zich dat er veel op u afkomt als u problemen met uw uitkering en/of de afdeling SD-MER heeft. Omdat wij veel (inhoudelijke en juridische) vragen van uitkeringsgerechtigden via de website ontvangen, heeft de CRR als service voor de uitkeringsgerechtigden contact opgenomen met het advocatenkantoor Tijssen & Saes Advocaten in Roermond. Klik hier voor meer informatie. De CRR mag geen individuele gevallen begeleiden dan wel behandelen, maar wij kunnen u wel doorverwijzen om zo voor u het zoekproces naar juridisch advies of hulp te vergemakkelijken. U heeft de volgende mogelijkheden:

 1. Indien u een eigen rechtsbijstandverzekering heeft, dan dient u contact op te nemen met uw verzekeraar en het probleem daar voor te leggen. Als u voor rechtsbijstand verzekerd bent, dan is het volgende nog van belang. De hoogste rechter heeft bepaald, dat u de advocaat van uw eigen voorkeur mag kiezen als een juridische procedure noodzakelijk is. Dit geldt voor een bezwaarprocedure bij de gemeente, maar ook voor een procedure bij de rechtbank of hoger beroep bij de Centrale Raad voor Beroep. De kosten voor de advocaat van uw voorkeur komen voor rekening van uw verzekering.
 2. Hetzelfde geldt indien u vakbondslid bent: neem dan contact op met de juridische afdeling van uw vakbond. Leg daar het probleem voor en laat u juridisch adviseren en/of ondersteunen.
 3. Echter, het kan ook zo zijn dat u geen vakbondslid bent of geen rechtsbijstandverzekering heeft. Dan moet u zelf op zoek naar een advocaat, die gespecialiseerd is in het sociaal zekerheidsrecht. In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten voor juridische hulp. Uw advocaat kan voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze instantie voorziet in rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen. Voor de eigen bijdrage die in dit verband aan u wordt opgelegd, kunt u bij de gemeente Roerdalen bijzondere bijstand aanvragen. Daardoor zijn uw kosten (praktisch) nihil.

CRR heeft contact opgenomen met het advocatenkantoor Tijssen & Saes Advocaten in Roermond. Dit kantoor beschikt over een team van advocaten dat gespecialiseerd is in het sociaal zekerheidsrecht. Neem bij een probleem zo snel mogelijk contact op met de heer mr. E.P.B. (Erwin) Moors; hij is uw contactpersoon. De advocaten van Tijssen & Saes voorzien u van passend advies en begeleiden u indien nodig bij uw bezwaar en/of beroep. Door voor een vast kantoor te kiezen wordt niet alleen specialistische kennis opgebouwd, maar vooral ook kennis over de toepassing van de geldende regels door de gemeente Roerdalen, hetgeen de uitkeringsgerechtigden ten goede komt.

De contactgegevens van Tijssen en Saes Advocaten zijn: Minderbroederssingel 42, 6041 KK Roermond, telefoon: 0745 – 335115, e-mail: info@tijssen-saes.nl en website: http://www.tijssen-saes.nl/

Het kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Desgewenst zijn afspraken met advocaten ook buiten deze openingstijden mogelijk. Ook kunt u via het contactformulier van het kantoor contact opnemen.

Plichten van u als uitkeringsgerechtigde

Als u een bijstandsuitkering ontvang, moet u zich aan regels houden. Concreet houdt dit onder andere het volgende in:

 • u staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV
 • u overhandigt een kopie van het inschrijfbewijs van het UWV aan uw consulent
 • u actief op zoek gaat naar werk en solliciteert (tip: houd de sollicitaties bij in een schema wat u de consulent op verzoek kunt overhandigen)
 • dat u geen dingen doet die het vinden van werk moeilijker maakt
 • dat u verschijnt op een afspraak als de consulent u uitnodigt voor een gesprek: let op: er moet een redelijke termijn van 2 weken tussen de datum van uitnodiging én de datum van het daadwerkelijke gesprek zitten!
 • dat u meewerkt aan een eventueel re-integratietraject, waarbij rekening moet worden gehouden met rechterlijke uitspraken over aansluiting bij uw opleidingsniveau en opleidingsrichting maar ook recent arbeidsverleden
 • dat u aangeboden werk accepteert
 • dat u zich fatsoenlijk gedraagt bij de afdeling WIZ en het UWV
 • dat u belangrijke informatie, die gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering zoals samenwonen, niet doorgeeft aan uw consulent, maar ook tijdig
 • dat u afspraken nakomt
 • dat u uw vakantie in het buitenland meldt bij uw gemeentelijke consulent. Als u aanvulling op uw AOW ontvangt, dient u uw buitenlandse vakantie ook bij de SVB te melden. Uw binnenlandse vakantie, dat wil zeggen uw verblijf in een andere Nederlandse gemeente hoeft u niet te melden, maar wij raden u aan om het wel te doen om de goede verstandhouding met uw consulent te bewaren

Als u samen met uw partner een uitkering aanvraagt, gelden deze regels voor u allebei.

Rechten van u als uitkeringsgerechtigde

Uiteraard heeft u als bijstandsgerechtigde ook rechten. U mag van de consulent van de afdeling WIZ verwachten dat:

 • uw aanvraag voor bijstand snel maar in ieder geval binnen 8 weken wordt behandeld
 • u volledig en juist wordt geïnformeerd over de mogelijke financiële regelingen die voor u van toepassing kunnen zijn (de CRR heeft een Inkomenskaart CRR januari 2019 gemaakt om dit wat overzichtelijker te maken voor u)
 • uw dossier door de consulent wordt bijgehouden en dat uw doorgegeven wijzigingen worden ingevoerd door de consulent
 • u volgens de Behoorlijkheidswijzer NL Nationale ombudsman oktober 2016 wordt behandeld, waarbij de consulent respectvol met u en uw eventuele partner omgaat
 • gemaakte afspraken worden nagekomen en dat de consulent niet plotseling op zijn of haar woord terugkomt
 • uw klacht(en) serieus worden behandeld
 • u recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens uit uw dossier heeft op grond van artt. 35 en 36 Wet bescherming persoonsgegevens
 • u een schriftelijke bevestiging ontvangt van de doorgegeven wijzigingen en/of aanvullingen
 • dat de consulent van de afdeling SD-MER rekening houdt met een redelijke termijn van 2 weken tussen uitnodiging voor gesprek en het daadwerkelijke gesprek conform het advies van de Klachtencommissie (dit is een richtlijn die iedere consulent móet nakomen!)
 • u recht heeft op vakantie: 4 weken voor een buitenlands verblijf. Een verblijf in het buitenland moet bij uw consulent gemeld worden; ook als u aanvulling op uw AOW-uitkering ontvangt (meld dat ook aan de SVB!). Voor een verblijf in een andere Nederlandse gemeente gelden geen beperkingen qua tijd, en dit hoeft niet per se gemeld te worden, maar dat raden wij u wel aan
 • dat de gemeente uw privacy bewaakt en dat niet iedere medewerker toegang heeft tot uw (medische/strafrechtelijke) dossier: lees artikel van NRC hier. Diverse media melden dat gemeenten, verzekeraars en instanties als het UWV het medisch beroepsgeheim omzeilen door aan klanten een kopie van hun medisch dossier te vragen. Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF trekken hierover aan de bel, omdat de instanties hiermee het medisch beroepsgeheim omzeilen. De federaties willen met deze organisaties afspraken gaan maken om deze praktijken te stoppen. Uit een onderzoek van beide clubs blijkt dat 32 procent van de instanties zich hier schuldig aan maakt. De manier van handelen is in strijd met de regels. Bovendien kunnen mensen in kwetsbare posities zich al gauw gedwongen voelen mee te werken, terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Als instanties een medisch dossier willen inzien, dan moeten zij daarvoor gerichte vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt. De CRR wijst hier al sinds het begin van haar werkzaamheden op, zowel bij de uitkeringsgerechtigden als bij de gemeente.
 • met betrekking tot de verplichte re-integratietrajecten heeft op 19 maart 2014 de rechtbank in Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan over de onzin van verplichte cursussen zoals ‘werknemersvaardigheden’, of ‘op tijd komen’ of ‘arbeidsritme opdoen’ voor mensen in de bijstand die al een arbeidsverleden hebben: http://www.doorbraak.eu/rechter-verwerpt-standaardlesjes-op-tijd-komen-voor-werklozen/
Jurisprudentie tegenprestatie

Lees Jurisprudentie PW CRR 2017 voor meer informatie. Neem bij twijfel of uw traject wel voldoet aan de wettelijke eisen contact op met de advocaat of uw eigen advocaat.

Voor mensen met een IOW/IOAW of IOAZ gelden ook plichten

Als u een IOAW- of een IOAZ uitkering ontvangt gelden de volgende regels:

 • U probeert zo snel mogelijk weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht.
 • U accepteert aangeboden werk, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring.
 • U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan de sociale dienst van de gemeente. Het gaat om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering.

De gemeente kan meer voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat u een tegenprestatie levert in de vorm van onbetaald werk. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Verplichtingen partner bij IOAW of IOAZ

De verplichtingen voor een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering gelden ook voor uw partner. Als uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft uw partner geen verplichtingen meer.

Niet nakomen verplichtingen IOAW of IOAZ

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen. U betaalt het te veel ontvangen geld terug en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. Ook kunt u bijvoorbeeld een boete voor uitkeringsfraude krijgen.

Bezwaar tegen beslissing gemeente over IOAW of IOAZ

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing moet wachten.

Grondrechten

Als uitkeringsgerechtigde heeft u grondrechten die altijd gelden. Hieronder volgt een opsomming van enkele grondrechten, de lijst is dus groter:

 • gelijkheid en non-discriminatie (art. 26 IVBPR, art. 14 EVRM, art. 1 Gw)
 • huisrecht (art. 17 IVBPR, art. 8 EVRM, art. 12 Gw)
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer/respect voor het privé-leven (art. 17 IVBPR, art. 8 EVRM, art. 10 Gw)
 • verbod van strafbaarstelling met terugwerkende kracht (art. 15 IVBPR, art. 7 EVRM, art. 16 Gw)
 • het recht om zich in rechte te doen bijstand (art. 18 lid 1 Gw)
 • vrijheid van onderwijs (art. 2 1ste Protocol EVRM, art. 23 lid 2, 5 en 6 Gw)
 • het verbod op slavernij en dwangarbeid (art. 8 IVBPR, art. 4 EVRM)
 • het recht op rechtsbijstand (art. 18 lid 2 Gw)
 • recht op billijke beloning voor verrichte arbeid (art. 7 sub a IVESCR, art. 4 ESH)
 • recht op vrije arbeidskeuze (art. 6 IVESCR, art. 1 lid 2 ESH, art. 19 lid 3 Gw)
 • recht op sociale zekerheid (art. 9 IVESCR, artt. 12 en 13 ESH, art. 20 lid 2 Gw)
 • recht op bijstand (art. 20 lid 3 Gw)

Verklaring afkortingen: ESH: Europees Sociaal Handvest – Gw: Grondwet – EVRM: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – IVBPR: Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten – IVESCR: Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Voor regels met betrekking tot uw privacy: klik hier.

Overzicht regelingen Participatiewet: Overzicht regelingen PW 2017 CRR

Overzicht financiële regelingenInkomenskaart CRR januari 2019

Klachten over bewindvoerder

Zit u in de schuldhulpverlening en heeft u klachten over de bewindvoerder? Bespreek deze klachten dan met uw bewindvoerder. Komt u er niet uit of niet verder? Dan moet u bij de kantonrechter uw klachten, zoals het te laat betalen van rekeningen of het niet-doorsturen van post, kenbaar maken. De kantonrechter heeft namelijk uw bewindvoerder aangesteld, en daar moet u ook zijn bij klachten. De kantonrechter is er namelijk voor om te controleren of een bewindvoerder zijn taken goed uitvoert. Als u van mening bent dat uw bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kunt u hierover een brief schrijven aan de kantonrechter. In uw brief geeft u duidelijk aan wat volgens u niet goed gaat. De kantonrechter kijkt vervolgens of uw klachten gegrond zijn en gaat, als het nodig is, in gesprek met u en uw bewindvoerder.

De contactgegevens van de kantonrechter in Roermond zijn:

Rechtbank Limburg: telefoon: 088 – 361 2222

Toezicht – Bewind heeft als postadres: Postbus 935, 6040 AX Roermond