CRR blijft tot eind 2019 bestaan

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2019 stond op de agenda het Collegevoorstel om de verordening Cliëntenraadparticipatie met onmiddellijke ingang in te trekken en de WMO-verordening aan te passen. In de praktijk zou het betekenen dat:

  •  de CRR met ingang van 20 september 2019 op verzoek van de wethouder met steun van de gemeenteraad onmiddellijk zou zijn opgeheven
  •  de inspraak van de minima en bijstandsgerechtigden in gevaar kwam, want het was een schending van art. 47 PW
  •  de WMO-raad met extra taken op onze gebieden (werk, inkomen en armoede) werd belast zonder dat men beschikt over ervaringsdeskundigheid zoals de wet voorschrijft

De CRR was tegen dit voorstel en heeft dan ook ongevraagd advies daarover ingediend bij het College, nadat de concept-verordening op de gemeentelijke website was gepubliceerd, want wij kregen de stukken niet op verzoek: Ongevraagd advies CRR brief aan B&W 23082019 inzake intrekking verordening. 

Ook heeft de CRR de raadsleden geïnformeerd over haar advies en over de achtergrond van haar advies: Ongevraagd advies CRR 23082019 aan gemeenteraad ivm intrekking verordening clientenparticipatie151118-kennisdocument_LCR_wettelijk_kader_clientenparticipatie en 2019-Ab-Harrewijnrede_Gert_van-Dijk_Tilburg_University.

Op 19 september hebben ook twee leden de raad toegesproken: Bijdragen CRR Raadsvergadering 19092019.

Uit de stukken bleek dat alle fracties akkoord waren met het Collegevoorstel. Nadat twee raadsleden, te weten Max van Baden (PvdA) en Henk van der Linden (Ons Roerdalen), kritische vragen aan het College hebben gesteld, is er amendement opgesteld, die unaniem is getekend door alle fracties. Dat betekent dat de CRR niet onmiddellijk wordt opgeheven, maar ‘pas’ aan het einde van dit jaar. De wethouder vertelde overigens tijdens de raadsvergadering dat de WMO-raad wel achter zijn voorstel stond, maar dat advies is nergens op hun website terug te vinden en dus niet openbaar. De WMO-raad wordt hervormd tot één adviesraad sociaal domein.

De CRR is blij met het uitstel, maar niettemin teleurgesteld dat zowel College als Raad niet luistert naar de ervaring van deskundigen met name op het gebied van burgerparticipatie met de specialisaties werk, inkomen, bijstand en armoede. Dat is een andere tak van sport, en niet iedere arme heeft een WMO-voorziening en andersom. De CRR vreest dat met ingang van 1 januari 2020 de inspraak en stem van minima en bijstandsgerechtigden niet meer hard genoeg en voldoende wordt gehoord. Via deze weg danken wij iedereen voor hun bijdrage, vertrouwen en ondersteuning!