Cliëntenraad Roerdalen

De Cliëntenraad Roerdalen (CRR) is er voor u: de mensen die afhankelijk zijn:

 • van een uitkering op basis van de Participatiewet (PW), ook wel bekend als een bijstandsuitkering
 • die een aanvullende bijstand ontvangen, bijvoorbeeld gepensioneerden die geen volledige AOW krijgen en dus aanvullende bijstand ontvangen
 • die op of onder het wettelijk minimumloon werken (tot 120% WML, de werkende armen)
 • die een Wajong-uitkering ontvangen
 • die een SW-indicatie hebben en/of bij het SW-bedrijf werkzaam zijn
 • die een indicatie voor beschut werk hebben of beschikken over een beschutte werkplek
 • of die een uitkering ontvangen op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW/IOAZ)

De CRR is een onafhankelijke adviesraad in de gemeente Roerdalen, want zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken. Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen. De Cliëntenraad Roerdalen kan op basis van signalen van de uitkeringsgerechtigden c.q. minima (=mensen met een laag inkomen < 120% WML) zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten, maar de Raad behartigt geen individuele belangen en/of zaken. Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen van de minima, zodat wij voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen stellen. Door middel van het contactformulier kunt u contact met ons opnemen en uw opmerkingen of verhaal kenbaar maken.

We komen 10 keer per jaar bij elkaar, waar wij het gemeentelijke uitvoeringsbeleid, verordeningen, ervaringen en signalen met elkaar bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom! Klik hier voor het vergaderschema voor het gehele jaar. Wij hopen u te mogen begroeten!

NOTABENE: de Cliëntenraad Roerdalen begeleidt en ondersteunt mensen niet bij individuele zaken, zoals het invullen van formulieren of indienen van een bezwaarschrift! U kunt ons daarom niet persoonlijk bereiken of benaderen om hulp en/of ondersteuning te vragen bij het invullen van bijvoorbeeld een aanvraagformulier of de vragenlijst! Daar zijn andere organisaties voor.

Onafhankelijke leden

De CRR bestaat normaliter uit 9 mensen: 1 voorzitter en 8 leden, mensen met een laag inkomen, zonder betaald werk of met laagbetaald werk – ervaringsdeskundigen dus – , waarvan er één als secretaris en één als penningmeester is gekozen. De nieuwe leden worden door de zittende leden geselecteerd en bij geschiktheid voorgedragen aan het College om benoemd te worden.

De leden zijn NIET in dienst van de gemeente, maar op vrijwillige en onbetaalde basis voor de Cliëntenraad actief. De CRR heeft voor haar werk Uitgangspunten Cliëntenraad Roerdalen  geformuleerd. Op dit moment heeft de CRR vacatures voor nieuwe leden.

De huidige leden zijn:

 • Helen van Birgelen (penningmeester)
 • Cecile Hustinx (secretaris)
 • Nanne van Poll (webredactie en contentinvoer)
 • Nathalie Smits (voorzitter a.i.)
Cliëntenparticipatie

Met de invoering van de Wet SUWI is er een einde gemaakt aan de betrokkenheid van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de besturen, want uitkeringsgerechtigden van de sociale zekerheid mogen meepraten over de wijze waarop de sociale zekerheid wordt uitgevoerd. Zie:

 • artt. 6 en 7 Wet SUWI
 • art. 47 PW
 • art. 2.1.3 Wmo 2015
 • art. 71 Europese Code inzake sociale zekerheid, Raad van Europa
 • art. 72 IAO-Conventie nr. 102

Dit betekent dat een gemeente verplicht is om een vorm van ‘cliëntenparticipatie’ in een gemeente vorm en podium te geven, waarbij het eveneens verplicht is dat het om mensen gaat die het betreft. Dus, als een cliëntenraad gaat over werk, inkomen en bijstand, MOETEN er mensen in zitten die ermee (dagelijks) te maken hebben en spreken uit persoonlijke ervaring. Mensen die niet uit persoonlijke ervaring en deskundigheid kunnen spreken, vallen voor een positie in een cliëntenraad volgens de wet- en regelgeving derhalve af.