Cliëntenraad Roerdalen

De Cliëntenraad Roerdalen (CRR) is er voor u: de mensen die afhankelijk zijn:

 • van een uitkering op basis van de Participatiewet (PW)
 • die een aanvullende bijstand ontvangen
 • die op of onder het wettelijk minimumloon werken (tot 120% WML)
 • die een Wajong-uitkering ontvangen
 • die een SW-indicatie hebben en/of bij het SW-bedrijf werkzaam zijn
 • of die een uitkering ontvangen op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW/IOAZ)

De CRR is een onafhankelijke adviesraad in de gemeente Roerdalen, want zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken. Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen. De Cliëntenraad Roerdalen kan op basis van signalen van de uitkeringsgerechtigden c.q. minima (=mensen met een laag inkomen < 120% WML) zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten, maar de Raad behartigt geen individuele belangen en/of zaken. Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen van de minima, zodat wij voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen stellen. Door middel van het contactformulier kunt u contact met ons opnemen en uw opmerkingen of verhaal kenbaar maken.

We komen 10 keer per jaar bij elkaar, waar wij het gemeentelijke uitvoeringsbeleid, verordeningen, ervaringen en signalen met elkaar bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom! Klik hier voor het vergaderschema voor het gehele jaar. Wij hopen u te mogen begroeten!

NOTABENE: de Cliëntenraad Roerdalen begeleidt en ondersteunt NIET mensen bij individuele zaken, zoals het invullen van formulieren of indienen van een bezwaarschrift! U kunt ons daarom niet persoonlijk bereiken of benaderen om hulp en/of ondersteuning te vragen bij het invullen van bijvoorbeeld een aanvraagformulier of de vragenlijst! Daar zijn andere organisaties voor.

Onafhankelijke leden

De CRR bestaat uit 8 leden: 1 onafhankelijke, benoemde voorzitter en 7 leden, waarvan er één als secretaris en één als penningmeester is gekozen. De huidige Cliëntenraad zal in deze vorm tot 2021 zitting hebben. De leden zijn NIET in dienst van de gemeente, maar op vrijwillige en onbetaalde basis voor de Cliëntenraad actief. De CRR heeft voor haar werk Uitgangspunten Clientenraad Roerdalen 2014 geformuleerd.

De leden zijn:

 • Gijs van Elk (voorzitter)
 • Nanne van Poll (secretaris en vicevoorzitter)
 • Helen van Birgelen (penningmeester)
 • Elvira van Kalker (lid)
 • Gerda Hendrikx (vicesecretaris)
 • Cecile Hustinx (lid)
 • Nathalie Smits (lid)
 • Annelies Diepens (lid)
 • vacature
Cliëntenparticipatie

Met de invoering van de Wet SUWI is er een einde gemaakt aan de betrokkenheid van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de besturen, want uitkeringsgerechtigden van de sociale zekerheid mogen meepraten over de wijze waarop de sociale zekerheid wordt uitgevoerd. Zie:

 • artt. 6 en 7 Wet SUWI
 • art. 47 PW
 • art. 2.1.3 Wmo 2015
 • art. 71 Europese Code inzake sociale zekerheid, Raad van Europa
 • art. 72 IAO-Conventie nr. 102

Dit betekent dat een gemeente verplicht is om een vorm van ‘cliëntenparticipatie’ in een gemeente vorm te geven, waarbij het eveneens verplicht is dat het om mensen gaat die het betreft. Dus, als een cliëntenraad gaat over werk, inkomen en bijstand, MOETEN er mensen in zitten die ermee (dagelijks) te maken hebben en spreken uit persoonlijke ervaring.