Archief

Hier kunt u jaarverslagen en adviezen uit alle voorgaande jaren terugvinden en – lezen. Actuele en oude notulen zijn terug te vinden bij Notulen.

Jaarverslagen

Uitgebrachte adviezen

2017

  1. Ongevraagd advies over de gemeentelijke ambities: 20170201 CRR advies inzake ambities
  2. Ongevraagd advies over de problemen met de uitbetaling van de tegemoetkoming van de aanvullende ziektekostenverzekering: 170220 Advies CRR Uitbetaling ziektekostenverzekering
  3. Ongevraagd advies over privacy: 170320 Advies CRR Privacy
  4. Ongevraagd advies inzake repressievrije bijstand: 170323 Advies CRR repressievrije uitkering 
  5. Gevraagd advies betreffende schulphulpverlening: 170407 Advies CRR inzake Schuldhulpverlening en gemeentelijke reactie daarop: Reactie B&W 20170425 inzake advies SHV bladzijde 1 en Reactie B&W 20170425 inzake advies SHV bladzijde 2
  6. Ongevraagd advies minimaregelingen: 20170906 Ongevraagd advies CRR inzake minimaregelingen
  7. Gevraagd advies over MER-verordeningen Loonkostensubsidie en Re-integratie: 20170911 Gevraagd advies CRR inzake MER-verordeningen Reactie van de gemeente hierop: Reactie B&W 24102017 blz 1 MER-verordening, Reactie B&W 24102017 blz 2 MER-verordening en Reactie B&W 24102017 blz 3 MER-verordening
  8. Ongevraagd advies c.q. vragen over de stand van zaken bij PrioVerve: 20171002 CRR ongevraagd advies PrioVerve
  9. Projectvoorstel Gelukspas: Projectvoorstel Gelukspas versie 170926
  10. Reactie College B&W op openstaande adviezen: Beantwoording openstaande adviezen CRR door Roerdalen 14122017

2016

1. Over problemen op de afdeling SD a.g.v. de fusie:  20160315 advies CRR inzake fusie SD-MER versie 1.1

gemeentelijke reactie daarop: 160413 Reactie B&W Roerdalen inzake advies CRR SD-MER 201604-01 (1)

2. Advies over culturele participatie van minima: 160521 Advies CRR 20160521 inzake culturele participatie

gemeentelijke reactie daarop: Reactie B&W 20160726 inzake culturele en sportieve participatie en Reactie B&W 20160726 blz 2 inzake culturele en sportieve partic

3. Advies over besteding van Klijnsma-gelden en locatie van verplichte workshops: 160614 Advies CRR Klijnsma en locatie

gemeentelijke reactie daarop:  Reactie B&W 20160726 inzake Klijnsmagelden en locatie workshops en Reactie B&W 20160726 inzake Klijsmagelden en locatie blz 2

4. Advies over de Klachtenregeling van de MER: 160616 advies CRR inzake Klachtregeling MER

5. Advies over Klijnsma-gelden, locatie workshops en kinderen: 160927a CRR advies inzake Klijnsmagelden, locatie en kinderen

gemeentelijke reactie daarop: 161220 Armoede gemeente Roerdalen

6. Advies gemeentelijke visie beschut werk: 20161105 Advies CRR inzake Visie Beschut Werk-2

gemeentelijke reactie daarop: 161220-Beschut-werk-gemeente-Roerdalen

7. Advies over gemeentelijk voornemen om tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering af te schaffen: 161108 Advies CRR inzake aanvullende zorgverzekering 2017 en 20161201-Advies-CRR-inzake-aanvullende-zorgverzekering-2017

8. Advies over Kadernota: 20161109 Advies CRR inzake Kadernota 2017

9. Advies over schuldhulpverlening: 20161122 Advies CRR inzake Schuldhulpverlening

gemeentelijke reactie daarop: 161220 SHV gemeente Roerdalen

10. Reactie op gemeentelijke ambitie voor 2017: 161220 Ambitie 2017 gemeente Roerdalen

2015

1. Minimaregelingen: 150211 brief CRR inzake betaaldata

2. Aanstelling Regionale Ombudsman: reactie CRR op brief Clientenraad Participatiewet Roermond

3. Loonkostensubsidie: 150323 advies Loonkostensubsidie CRR 22032015

4. Privacy: 150413 CRR en privacy 1

5. Mediation: 150827 brief CRR inzake mediation

6. Re-integratie: 150921 advies herziene re-integratieregels [641773]

7. Gemeentelijke evaluatierapporten: 151008 advies evaluatie PW

151010 advies CRR evaluatie Minimabeleid

8. Repressieve PW-beleid: 151110 advies CRR experiment PW

9. Wajong en arbeidsbeperkten: 151111 advies CRR Wajong

10. Verbeterpunten contact met burgers: 151205 brief CRR inzake verbeterpunten KCC

11. Opheffing cliëntenraad Westrom: reactie CRR op brief Cliëntenraad Participatiewet Roermond 2015-2

2014

1. Advies over privacy (van het cliëntendossier)

140205 rappelbrief CRR aan college B&W inzake privacy dossier cliënten WWB versie 2

Brief advies gemeente Roerdalen CRR Privacy 2014

2. Advies over armoedebeleid in gemeente

1402 brief CRR aan gemeente inzake armoede versie 3

3. Bejegening van cliënten

20062014 Brief CRR inzake bejegening (1)

4. Gevraagd advies over gemeentelijke Uitgangspuntennotitie Participatiewet (PW) en verordeningen PW

140825 brief advies gemeente Roerdalen inzake Uitgangspuntennotitie versie 5

Betoog CRR 14.10.2014 voor vergadering Raadsadviescommissie

141007 brief CRR aan gemeente inzake verordeningen PW

141217 Advies CRR inzake verordening en beleidsregels PW

Betoog CRR 17122014

2013

1. Over communicatie

adviesbrief-1-Communicatie-CRR-14.02.2013

adviesbrief-2-Communicatie-CRR-19.04.2013

brief-CRR-aan-college-BW-betreffende-reactie-adviezen-april-juni-2013

2. Over Fraude-verordening en Terughaal

adviesbrief-Fraudewet-CRR-14.04.2013

brief-advies-gemeente-Roerdalen-CRR-Handhaving-en-beleidsplan-2014-2017

3. Over kwetsbare mensen

adviesbrief-psychisch-kwestbare-mensen-CRR-13.05.2013

4. Over onvolledige gegevens

adviesbrief-Rappel-aanleveren-gegevens-CRR-21.06.2013

5. Werken met behoud van uitkering (gedwongen onbetaald werk verrichten)

adviesbrief-Werken-met-behoud-van-uitkering-CRR-25.06.2013

brief-27-mei-reactie-op-zwartboek-Werken-in-de-bijstand

6. Aan politieke partijen om aandacht te vragen voor minima bij gemeenteraadsverkiezingen 2014

brief-CRR-aan-fractievoorzitters-inzake-Gemeenteraadsverkiezingen-2014

7. Bescherming van de privacy van cliënten

adviesbrief-CRR-privacy-clientendossier

8. Minimabeleid 2014

advies-Minimabeleid-2014-CRR-10.10.2013

adviesbrief-Verlaging-vrij-te-laten-vermogen-CRR

Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage CRR tevredenheidsonderzoek 2017 def b I 16102017