Adviezen

De Cliëntenraad Roerdalen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken, met name het gebied van werk en inkomen. De gemeente Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben de uitvoerende sociale diensten samengevoegd onder de noemer SD-MER. Sinds de invoering van de Participatiewet is de doelgroep onder deze wet uitgebreid met mensen met een SW-indicatie en/of een Wajong-uitkering, naast de bijstandsgerechtigden.

Adviezen uit voorgaande jaren kunt u terugvinden in ons Archief, maar hier treft u de actuele adviezen van 2017 aan:

  1. Ongevraagd advies over de gemeentelijke ambities: 20170201 CRR advies inzake ambities
  2. Ongevraagd advies over de problemen met de uitbetaling van de tegemoetkoming van de aanvullende ziektekostenverzekering: 170220 Advies CRR Uitbetaling ziektekostenverzekering
  3. Ongevraagd advies over privacy: 170320 Advies CRR Privacy
  4. Ongevraagd advies inzake repressievrije bijstand: 170323 Advies CRR repressievrije uitkering 
  5. Gevraagd advies betreffende schulphulpverlening: 170407 Advies CRR inzake Schuldhulpverlening en gemeentelijke reactie daarop: Reactie B&W 20170425 inzake advies SHV bladzijde 1 en Reactie B&W 20170425 inzake advies SHV bladzijde 2
  6. Ongevraagd advies minimaregelingen: 20170906 Ongevraagd advies CRR inzake minimaregelingen
  7. Gevraagd advies over MER-verordeningen Loonkostensubsidie en Re-integratie: 20170911 Gevraagd advies CRR inzake MER-verordeningen  Reactie van de gemeente hierop: Reactie B&W 24102017 blz 1 MER-verordening, Reactie B&W 24102017 blz 2 MER-verordening en Reactie B&W 24102017 blz 3 MER-verordening
  8. Ongevraagd advies c.q. vragen over de stand van zaken bij PrioVerve: 20171002 CRR ongevraagd advies PrioVerve
  9. Projectvoorstel Gelukspas: Projectvoorstel Gelukspas versie 170926
  10. Reactie College B&W op openstaande adviezen: Beantwoording openstaande adviezen CRR door Roerdalen 14122017