Aanvulling maximale WW-duur

Het kabinet heeft de maximale WW-duur verlaagd tot maximaal 24 maanden – afhankelijk van het werkverleden. In sommige gevallen kunnen mensen privaat verzekerd zijn (ook via werkgever) voor een aanvulling op deze maximale WW-duur.

Dan moet de werkgever aangesloten zijn bij Stichting Private Aanvulling WW & WGA.

“De PAWW kan in uw situatie van toepassing zijn als uw werkgever is aangesloten bij een verzamel-cao in het kader van de PAWW op het moment dat u werkloos wordt.

Is de regeling verplicht?
De PAWW is een private regeling voor werknemers, die via werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand is gekomen. Het private karakter betekent dat er geen wettelijke verplichting rust op werkgevers om deelname voor werknemers mogelijk te maken. Een verplichting ontstaat pas nadat de overeenkomst tot deelname is ondertekend en het ministerie van SZW de verzamel-cao algemeen verbindend heeft verklaard.

Welke cao’s vallen onder de regeling?
Kort nadat het ministerie van SZW een verzamel-cao algemeen verbindend verklaart, is de PAWW-afspraak van kracht. Stichting PAWW publiceert op haar website www.spaww.nl welke cao’s onderdeel uitmaken van de PAWW en welke ingangsdatum daarvoor geldt.”

Kijk op hun website voor meer informatie!