De Cliëntenraad Roerdalen (CRR) is er voor u: de mensen die afhankelijk zijn

  • van een uitkering op basis van de Participatiewet (PW), of
  • die een aanvullende bijstand ontvangen, of
  • die op of onder het wettelijk minimumloon werken (tot 120% WML), of
  • die een Wajong-uitkering ontvangen, of
  • die een SW-indicatie hebben en/of bij het SW-bedrijf werkzaam zijn
  • of die een uitkering ontvangen op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW/IOAZ)

De CRR is een onafhankelijke adviesraad in de gemeente Roerdalen, want zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken. Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen. De CRR adviseert alleen over het gemeentelijke beleid en uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Roerdalen: de gemeentegrens vormt de natuurlijke grens.

De leden zijn ervaringsdeskundigen wat betreft laag inkomen (waaronder bijstand), arbeidsbeperktheid en/of werkloosheid. Bovendien ervaren deze leden het beleid en de uitvoering van het sociale beleid aan den lijve, want ze moeten in deze gemeente woonachtig zijn. Deze ervaringsdeskundigheid maakt de CRR tot een betrokken en gemotiveerde cliëntenraad; wat ook volgens de wet zo moet zijn. Overigens zijn de leden op vrijwillige basis actief, dus men is niet in dienst van de gemeente. De Cliëntenraad Roerdalen bestaat momenteel uit vier leden. We hebben nog een aantal vacatures voor een nieuwe leden, die de CRR zelf afhandelt. Behoort u tot de doelgroep en wilt u nuttig vrijwilligerswerk doen? Meld u dan en kom ons versterken!