De Cliëntenraad Roerdalen (CRR) is er voor u: de mensen die afhankelijk zijn

  • van een uitkering op basis van de Participatiewet (PW)
  • die een aanvullende bijstand ontvangen
  • die op of onder het wettelijk minimumloon werken (tot 120% WML)
  • die een Wajong-uitkering ontvangen
  • die een SW-indicatie hebben en/of bij het SW-bedrijf werkzaam zijn
  • of die een uitkering ontvangen op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW/IOAZ)

De CRR is een onafhankelijke adviesraad in de gemeente Roerdalen, want zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken. Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen. De Cliëntenraad Roerdalen bestaat momenteel uit acht personen: zeven leden en één onafhankelijke voorzitter. We hebben nog één vacature.

Het Jaarverslag CRR 2017 is klaar. Lees het hier!

In 2017 heeft de CRR een onderzoek onder de minima in deze gemeente uitgevoerd. Hier kunt u het verslag daarover lezen: Rapportage CRR tevredenheidsonderzoek 2017 def b I 16102017.