De Cliëntenraad voor u!

De Cliëntenraad Roerdalen (CRR) is er voor u: de mensen die afhankelijk zijn

  • van een uitkering op basis van de Participatiewet (PW), of
  • die een aanvullende bijstand ontvangen,
  • die op of onder het wettelijk minimumloon werken (tot 120% WML),
  • die een Wajong-uitkering ontvangen,
  • die een SW-indicatie hebben en/of bij het SW-bedrijf werkzaam zijn,
  • of die een uitkering ontvangen op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW/IOAZ).

De CRR is een onafhankelijke adviesraad in de gemeente Roerdalen, want zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken. Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen.

De Cliëntenraad Roerdalen kan op basis van signalen van de uitkeringsgerechtigden c.q. minima (=mensen met een laag inkomen < 130% WML) zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten, maar de Raad behartigt geen individuele belangen en/of zaken. Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen van de minima, zodat wij voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen stellen. Door middel van het contactformulier kunt u contact met ons opnemen en uw opmerkingen of verhaal kenbaar maken.

We komen zo’n 10 keer per jaar bij elkaar, waar wij het gemeentelijke uitvoeringsbeleid, verordeningen, ervaringen en signalen met elkaar bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom! Klik hier voor het vergaderschema voor het gehele jaar. Wij hopen u te mogen begroeten!

De website informeert u niet alleen over ons werk, onze uitgebrachte adviezen, maar ook over de actuele ontwikkelingen. Voor een deel van de informatie zijn wij afhankelijk van de gemeente Roerdalen, dus als zij informatie niet, te laat of onvolledig dan wel onjuist aan ons verstrekken, zijn wij daar niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor. Echter, wij doen ons best om alle informatie zo volledig, juist en zo snel mogelijk op deze website te publiceren.

NOTABENE: de Cliëntenraad Roerdalen begeleidt en ondersteunt NIET mensen bij individuele zaken, zoals het invullen van formulieren of indienen van een bezwaarschrift! U kunt ons daarom niet persoonlijk bereiken of benaderen om hulp en/of ondersteuning te vragen bij het invullen van bijvoorbeeld de vragenlijst! Daar zijn andere organisaties voor.

Vacature voor positie in Cliëntenraad Roerdalen: klik hier

Service van de CRR: doorverwijzing naar en contactlegging met advocaat: klik hier

Aankondiging

Achter de schermen werkt de CRR hard aan een nieuwe website. Binnenkort zal deze website worden vervangen door een nieuwe website.

Volgende vergadering

Op dinsdag 5 september 2017  is er weer een reguliere vergadering op het gemeentehuis. De vergadering begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. De vergadering vindt plaats op het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. De vergaderingen van de CRR zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. Meld u bij de balie en u wordt naar onze vergaderruimte gebracht. De leden van de CRR hopen u te mogen begroeten!

Meer vergaderdata vindt u hier.

Gelukspas

Op 20 april heeft de CRR zijn idee voor de Gelukspas gelanceerd en de pas uitgereikt aan wethouder Den Teuling tijdens het Toekomstgesprek Roerdalen. De CRR hoopt van harte dat dit idee wordt opgepakt door de gemeente Roerdalen. Voor volwassenen met een laag inkomen geldt vaak een economische drempel om deel te nemen aan verenigingen, sportclubs of fanfares. Deelname aan het verenigingsleven en openbare voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en de lokale maatschappij, maar ook voor de eigen ontwikkeling en plezier. De CRR komt daarom met het idee van een Gelukspas.

Wat is een Gelukspas?

Een Gelukspas is een jaarkaart waarmee je als volwassen inwoner van de gemeente Roerdalen actief, sportief, culinair, en cultureel kunt deelnemen aan de lokale maatschappij. Deze pas geeft recht op korting op activiteiten dan wel producten.

Voor wie is de Gelukspas?

De Gelukspas zou gratis verstrekt moeten worden aan de bijstandsgerechtigden. Mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon kunnen de Gelukspas ook gratis bij de gemeente aanvragen. De CRR vindt dat de pas ook voor niet minima beschikbaar zou moeten zijn; die groep zou de pas op jaarbasis moeten kunnen kopen.

Wat kun je met de Gelukspas?

Geluk vindt iedereen in andere dingen, dus mensen kunnen zelf beslissen bij welke vereniging of bij welke club zij gebruik willen maken van de kortingsregeling. De een wil liever badmintonnen, de ander speelt liever piano, de ene zwemt graag baantjes, de ander wil liever bij een leesclub en weer een ander gaat graag naar de bioscoop.

gelukspas-2-20042017

De secretaris biedt aan de wethouder de ‘eerste’ Gelukspas aan.

Klachten over bewindvoerder

Zit u in de schuldhulpverlening en heeft u klachten over de bewindvoerder? Bespreek deze klachten dan met uw bewindvoerder. Komt u er niet uit of niet verder? Dan moet u bij de kantonrechter uw klachten, zoals het te laat betalen van rekeningen of het niet-doorsturen van post, kenbaar maken. De kantonrechter heeft namelijk uw bewindvoerder aangesteld, en daar moet u ook zijn bij klachten. De kantonrechter is er namelijk voor om te controleren of een bewindvoerder zijn taken goed uitvoert. Als u van mening bent dat uw bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kunt u hierover een brief schrijven aan de kantonrechter. In uw brief geeft u duidelijk aan wat volgens u niet goed gaat. De kantonrechter kijkt vervolgens of uw klachten gegrond zijn en gaat, als het nodig is, in gesprek met u en uw bewindvoerder.

De contactgegevens van de kantonrechter in Roermond zijn:

Rechtbank Limburg: telefoon: 088 – 361 2222

Toezicht – Bewind heeft als postadres: Postbus 935, 6040 AX Roermond

Belangrijk

De CRR heeft recent de volgende adviezen uitgebracht: 170407-advies-crr-inzake-schuldhulpverlening, 170323-advies-crr-repressievrije-uitkering of 170320-advies-crr-privacy.  Klik hier voor alle uitgebrachte adviezen.

Kijk voor meer informatie over privacy hier en lees Artikel Sprank 201603 over gemeentelijke privacy.

Klik hier voor de Inkomenskaart. Kijk hier voor de uitkeringsbedragen met ingang van 1 januari 2017: normenbrief-2017-szw

Voor 2017 gaat het kindgebonden budget omhoog.

U bent niet de enige die een beroep moet doen op de laagste sociale uitkering, de bijstand. Er zijn meer mensen met dezelfde ervaringen als u, en die verhalen kunnen u helpen bij het contact met de ambtenaren van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Lees hier Tips and Tricks voor de Bijstandsgerechtigde – blog Sven de Graaf. Ook is dit artikel uit FNV-Magazine sector Uitkeringsgerechtigden voor velen zeer herkenbaar: Artikel FNV UG 20160405 over bejegening uitkeringsgerechtigden

FNV heeft ook een verdringingsprotocol voor tewerkgestelde uitkeringsgerechtigden opgesteld: verdringingsprotocol FNV

Vanaf 1 januari is de Participatiewet veranderd: mensen kunnen zelf een advies bij het UWV aanvragen om in aanmerking te komen voor beschut werk. Lees hier: info-beschut-potentiele-doelgroep-lcr-2017

LEESTIPS

Lees hier de nieuwe column van de voorzitter over het gesprek bij Jinek over experimenten in de bijstand:Column 7 CRR 170704 Krultang en Kakelkont in de bijstand  of over de tegenslag van vooral oudere werklozen: Column 6 2017 CRR Weg met pech. Of van de secretaris over de arbeidsmarkt: column-5-2017-crr-komt-een-vrouw-op-de-arbeidsmarkt. Lees de overige columns hier.

Onderzoeksjournalist Rutger Bregman van De Correspondent heeft recent onderzoek gedaan naar het nut van zeer dure re-integratietrajecten. Lees hier zijn onthutsende bevindingen: De_Correspondent_Conclusie_van_grootschalig_onderzoek_de_werklozenindustrie_is_nog_steeds_failliet juni 2015. Rutger Bregman schrijft ook vaak over het basisinkomen; lees hier één artikel van hem daarover.

Ook in het onderzoeksrapport ‘Kansrijk arbeidsmarktbeleid’ van CPB (gepubliceerd op 21 april 2016) blijkt dat alle maatregelen om werklozen aan het werk te helpen zo goed als zinloos zijn. “Of het nou ‘baanvindbonussen’ zijn, structurele begeleiding door een jobcoach of het verplicht veelvuldig solliciteren door werklozen; het effect is nagenoeg nul.” Lees hier het volledige artikel.

De activering van werklozen heeft ook een averechts effect. Lees het artikel van Sociale Vraagstukken hier.

Er zijn weer lovende berichten over het vermeende herstel van de economie, maar de werkelijkheid laat een ander beeld zien. Lees: 161221-ad-echte-welvaart-stokt-al-jaren

Op de site van socialevraagstukken.nl kunt u een artikel lezen over het feit dat werken niet altijd leidt tot een weg uit de armoede als gevolg van de vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Op de website Follow the Money is een interessant artikel te lezen over de voordelen en betaalbaarheid van een basisinkomen.

Column van Aleid Truijens (VK, 18 juni 2016) over de werkelijkheid achter de cijfers van het CBS over dat de helft van de bijstanders niet zou willen of kunnen werken:

Column Aleid Truijens VK 18062016

 

Er komt steeds meer informatie beschikbaar en openbaar over de toepassing en de gevolgen van de onbetaalde inzet van uitkeringsgerechtigden. Lees hier het overzicht van de gebruikte ‘instrumenten’ en hier een overzicht van de gemeentelijke projecten in Nederland.

Hoe meer huisgenoten mensen met een bijstandsuitkering hebben, hoe lager de hoogte van de bijstandsuitkering. Lees hier de wijze van berekening en de hoogte van de normbedragen van de bijstand in 2015: Berekening kostendelersnorm PW 2015

Lees hier een korte Samenvatting regelingen Participatiewet door CRR 2015

En lees hier de prognose van het UWV over de doorstroom van WW naar bijstand: 20160322 Na de WW in de bijstand 2016(1)

FNV heeft onderzoek gedaan onder 144 Nederlandse gemeenten. De Lokale Monitor geeft aan dat de meeste gemeenten niet toetsen op verdringing.

Nieuwe inkomenskaart-crr-jan-2017 is beschikbaar!

In geval van schuldhulpverlening geeft de Nationale Ombudsman 8 tips aan de professionals, maar u kunt deze tips ook toepassen en gebruiken: 8-tips-voor-behoorlijke-schuldhulpverlening-nationale-ombudsman!