De Cliëntenraad voor u!

De Cliëntenraad Roerdalen (CRR) is er voor u: de mensen die afhankelijk zijn

  • van een uitkering op basis van de Participatiewet (PW), of
  • die een aanvullende bijstand ontvangen,
  • die op of onder het wettelijk minimumloon werken (tot 130% WML),
  • die een Wajong-uitkering ontvangen,
  • die een SW-indicatie hebben en/of bij het SW-bedrijf werkzaam zijn,
  • of die een uitkering ontvangen op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW/IOAZ).

De CRR is een onafhankelijke adviesraad in de gemeente Roerdalen, want zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken. Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoering en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreffen op het gebied van werk en inkomen.

De Cliëntenraad Roerdalen kan op basis van signalen van de uitkeringsgerechtigden c.q. minima (=mensen met een laag inkomen < 130% WML) zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten, maar de Raad behartigt geen individuele belangen en/of zaken. Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen van de minima, zodat wij voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen stellen. Door middel van het contactformulier kunt u contact met ons opnemen en uw opmerkingen of verhaal kenbaar maken.

We komen zo’n 10 keer per jaar bij elkaar, waar wij het gemeentelijke uitvoeringsbeleid, verordeningen, ervaringen en signalen met elkaar bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom! Klik hier voor het vergaderschema voor het gehele jaar. Wij hopen u te mogen begroeten!

De website informeert u niet alleen over ons werk, onze uitgebrachte adviezen, maar ook over de actuele ontwikkelingen. Voor een deel van de informatie zijn wij afhankelijk van de gemeente Roerdalen, dus als zij informatie niet, te laat of onvolledig dan wel onjuist aan ons verstrekken, zijn wij daar niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor. Echter, wij doen ons best om alle informatie zo volledig, juist en zo snel mogelijk op deze website te publiceren.

Vacature voor positie in Cliëntenraad Roerdalen

De Cliëntenraad Roerdalen is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Roerdalen, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het lokale beleid en uitvoering van de Participatiewet en ander sociaal beleid. Vanwege het vertrek van een huidig lid zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat, die voldoet aan de volgende eisen:

–      woonachtig in de gemeente Roerdalen (Melick, Montfort, Vlodrop, Posterholt, Herkenbosch of Sint Odiliënberg)

–      behorend tot de doelgroep van de Participatiewet, dus een bijstandsuitkering, Wajong of IOAW/IOAZ ontvangen of een SW-indicatie dan wel SW-detachering hebben

–      zijn of haar tijd wil inzetten voor de Cliëntenraad Roerdalen door één keer per maand de vergadering bij te wonen en de stukken te bespreken om zo tot een gezamenlijk advies of standpunt te komen

–      die constructief en analytisch wil samenwerken met de overige leden

–      aan een sociaal en rechtvaardig beleid

–      en die de uitgangspunten van de Cliëntenraad onderschrijft.

Aan deelname aan vergaderingen van de Cliëntenraad Roerdalen is een vergoeding verbonden, terwijl ook de gemaakte reiskosten naar de vergaderlocatie eveneens vergoed worden. Het kost tijd om de documenten door te nemen en de vergadering voor te bereiden, dus je moet bereid zijn tijd erin te steken. Ook vergt het enige vaardigheid in het kunnen lezen van beleidsstukken en vakinformatie. Kun je je in dit beeld herkennen en ben je geïnteresseerd, geschikt en enthousiast? Schrijf dan een korte motivatie voorzien van je CV naar secretaris@cliëntenraad-roerdalen.nl. De kandidaten worden uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij geschiktheid word je voorgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente om benoemd te worden.

Service van de CRR: doorverwijzing naar en contactlegging met advocaat

Omdat wij veel (inhoudelijke en juridische) vragen van uitkeringsgerechtigden via de website ontvangen, heeft de CRR als service voor de uitkeringsgerechtigden contact opgenomen met het advocatenkantoor Tijssen & Saes Advocaten in Roermond. Dit kantoor beschikt over een team van advocaten dat gespecialiseerd is in het sociaal zekerheidsrecht. Neem bij een probleem zo snel mogelijk contact op met de heer mr. E.P.B. (Erwin) Moors; hij is uw contactpersoon. De advocaten van Tijssen & Saes voorzien u van passend advies en begeleiden u indien nodig bij uw bezwaar en/of beroep. Klik hier voor meer informatie.

Volgende vergadering

Op dinsdag 7 maart 2017  is er weer een reguliere vergadering op het gemeentehuis. De vergadering begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. De vergadering vindt plaats op het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. De vergaderingen van de CRR zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. Meld u bij de balie en u wordt naar onze vergaderruimte gebracht. De leden van de CRR hopen u te mogen begroeten!

Meer vergaderdata vindt u hier.

Jaarverslag 2016

De Cliëntenraad Roerdalen biedt u het jaarverslag over 2016 aan. Het sociale domein en de Participatie beleven roerige tijden, want de bezuinigingsmaatregelen en de gevolgen vinden nu hun weerslag op de maatschappij en de mensen. Zeker de mensen die het betreft, kijken met argusogen naar de gevolgen van het in 2015 ingezette beleid dat op de Participatiewet is gebaseerd. De CRR streeft naar een onderbouwde en afgewogen advisering, met aandacht voor de menselijke kant en het juridische kader. Dat vergt enige inzet en tijd, niettemin proberen we zo goed en zo snel mogelijk te adviseren.
Onze visie op de maatschappij wordt ingegeven door een idee en wens dat de mens centraal staat en dat eenieder naar eigen wens en naar eigen kunne volwaardig en menswaardig kan deelnemen. Een inclusieve samenleving, waarbij oog is voor de persoonlijke mogelijkheden, en waar indien nodig, ondersteuning wordt geboden bij de onmogelijkheden.

Lees het Jaarverslag hier: jaarverslag-crr-2016

Klachten over bewindvoerder

Zit u in de schuldhulpverlening en heeft u klachten over de bewindvoerder? Bespreek deze klachten dan met uw bewindvoerder. Komt u er niet uit of niet verder? Dan moet u bij de kantonrechter uw klachten, zoals het te laat betalen van rekeningen of het niet-doorsturen van post, kenbaar maken. De kantonrechter heeft namelijk uw bewindvoerder aangesteld, en daar moet u ook zijn bij klachten. De kantonrechter is er namelijk voor om te controleren of een bewindvoerder zijn taken goed uitvoert. Als u van mening bent dat uw bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kunt u hierover een brief schrijven aan de kantonrechter. In uw brief geeft u duidelijk aan wat volgens u niet goed gaat. De kantonrechter kijkt vervolgens of uw klachten gegrond zijn en gaat, als het nodig is, in gesprek met u en uw bewindvoerder.

De contactgegevens van de kantonrechter in Roermond zijn:

Rechtbank Limburg: telefoon: 088 – 361 2222

Toezicht – Bewind heeft als postadres: Postbus 935, 6040 AX Roermond

Belangrijk

De CRR stelt regelmatig een digitale nieuwsbrief op. Indien u geïnteresseerd bent in deze digitale nieuwsbrieven kunt u een e-mail met uw e-mailadres sturen naar secretaris@clientenraad-roerdalen.nl.

De CRR heeft recent de volgende adviezen uitgebracht:  20170201-crr-advies-inzake-ambities20161105-advies-crr-inzake-visie-beschut-werk-2,  of 161108-advies-crr-inzake-aanvullende-zorgverzekering-2017/161108-advies-crr-inzake-aanvullende-zorgverzekering-2-2017. Klik hier voor alle uitgebrachte adviezen.

Kijk voor meer informatie over privacy hier en lees Artikel Sprank 201603 over gemeentelijke privacy.

Klik hier voor de Inkomenskaart. Kijk hier voor de uitkeringsbedragen met ingang van 1 januari 2017: normenbrief-2017-szw

Voor 2017 gaat het kindgebonden budget omhoog.

U bent niet de enige die een beroep moet doen op de laagste sociale uitkering, de bijstand. Er zijn meer mensen met dezelfde ervaringen als u, en die verhalen kunnen u helpen bij het contact met de ambtenaren van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Lees hier Tips and Tricks voor de Bijstandsgerechtigde – blog Sven de Graaf. Ook is dit artikel uit FNV-Magazine sector Uitkeringsgerechtigden voor velen zeer herkenbaar: Artikel FNV UG 20160405 over bejegening uitkeringsgerechtigden

FNV heeft ook een verdringingsprotocol voor tewerkgestelde uitkeringsgerechtigden opgesteld: verdringingsprotocol FNV

Vanaf 1 januari is de Participatiewet veranderd: mensen kunnen zelf een advies bij het UWV aanvragen om in aanmerking te komen voor beschut werk. Lees hier: info-beschut-potentiele-doelgroep-lcr-2017

LEESTIPS

Lees hier de nieuwe column van de secretaris: column-1-2017-crr-ik-burger of Kerstcolumn van de voorzitter: 161225-1-kerstcolumn-crr.  Lees de overige columns hier.

Onderzoeksjournalist Rutger Bregman van De Correspondent heeft recent onderzoek gedaan naar het nut van zeer dure re-integratietrajecten. Lees hier zijn onthutsende bevindingen: De_Correspondent_Conclusie_van_grootschalig_onderzoek_de_werklozenindustrie_is_nog_steeds_failliet juni 2015. Rutger Bregman schrijft ook vaak over het basisinkomen; lees hier één artikel van hem daarover.

Ook in het onderzoeksrapport ‘Kansrijk arbeidsmarktbeleid’ van CPB (gepubliceerd op 21 april 2016) blijkt dat alle maatregelen om werklozen aan het werk te helpen zo goed als zinloos zijn. “Of het nou ‘baanvindbonussen’ zijn, structurele begeleiding door een jobcoach of het verplicht veelvuldig solliciteren door werklozen; het effect is nagenoeg nul.” Lees hier het volledige artikel.

Er zijn weer lovende berichten over het vermeende herstel van de economie, maar de werkelijkheid laat een ander beeld zien. Lees: 161221-ad-echte-welvaart-stokt-al-jaren

Op de site van socialevraagstukken.nl kunt u een artikel lezen over het feit dat werken niet altijd leidt tot een weg uit de armoede als gevolg van de vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Op de website Follow the Money is een interessant artikel te lezen over de voordelen en betaalbaarheid van een basisinkomen.

Column van Aleid Truijens (VK, 18 juni 2016) over de werkelijkheid achter de cijfers van het CBS over dat de helft van de bijstanders niet zou willen of kunnen werken:

Column Aleid Truijens VK 18062016

 

Er komt steeds meer informatie beschikbaar en openbaar over de toepassing en de gevolgen van de onbetaalde inzet van uitkeringsgerechtigden. Lees hier het overzicht van de gebruikte ‘instrumenten’ en hier een overzicht van de gemeentelijke projecten in Nederland.

Hoe meer huisgenoten mensen met een bijstandsuitkering hebben, hoe lager de hoogte van de bijstandsuitkering. Lees hier de wijze van berekening en de hoogte van de normbedragen van de bijstand in 2015: Berekening kostendelersnorm PW 2015

Lees hier een korte Samenvatting regelingen Participatiewet door CRR 2015

En lees hier de prognose van het UWV over de doorstroom van WW naar bijstand: 20160322 Na de WW in de bijstand 2016(1)

FNV heeft onderzoek gedaan onder 144 Nederlandse gemeenten. De Lokale Monitor geeft aan dat de meeste gemeenten niet toetsen op verdringing.

Nieuwe inkomenskaart-crr-jan-2017 is beschikbaar!

In geval van schuldhulpverlening geeft de Nationale Ombudsman 8 tips aan de professionals, maar u kunt deze tips ook toepassen en gebruiken: 8-tips-voor-behoorlijke-schuldhulpverlening-nationale-ombudsman!

Kasteel Montfort